2019-01-11T15:25:02+00:00

RECORDING VOICES FOR SEASON ZERO

ANIMATING ZERO-POINT

ANIMATION WORK IN PROGRESS

ZERO-POINT EXHIBITION